Těžba dřeva (lesa)

Provádím těžbu dřeva ve všech věkových kategoriich lesa ze zaměřením na nepoškození zůstavajících nebo sousedních porostů. Veškerá těžba je prováděna pouze ruční motorovou pilou. 

Výchovná - těžba v mladých porostech, důležitá pro získání budoucího kvalitního lesa

Mýtní - těžba zralého (dospělého) lesa, který je určen k smýcení a zalesnění

Nahodilá - těžba jednotlivých souší, nebo vývratů v lese

Kalamitní - těžba vývratů, zlomů, nebo kůrovcových stromů ve větších skupinách(plochách)

 

Součástí těžby je manipulace na sortimenty tak, aby bylo dřevo co nejlépe zhodnoceno.

 

Přibližování, vyvážení dřeva

Na tuto činnost si najímám živnsotníky z nejbližšího okolí, s kterými mám navázanou dobrou vzájemnou spolupráci. Záleží hlavně na domluvě se zákazníkem.

 

Odvoz a prodej dřeva

Pokud si zákazník přeje, zajistím mu transparentní zobchodování dřeva, tak aby si mohl jeho prodej kdykoli zkontrolovat. Odvoz si zajišťují sami odběratelé.

 

Pěstební činnosti

Zde nabízím komplexní zajištění pěstedních prací od výsadby(založení) porostu, přej jeho ochranu a výchovu až po zajištěnou kultury, která již nepotřebuje intenzivní ochranu a je předpokladem pro kvalitní porost.

Výsadba dřevin - ruční nebo pomocí motorového vrtáku, jak lesních dřevin, tak i parkových odrostků

Ochrana před zvěří - nátěry(postřiky) stromků, stavba oplocenek

Ochrana proti buření - ožínání stromků mechanizovaně nebo chemický postřik glyfosáty(Roundup)

Výchova kultur - prořezávky a probírky porostů, tak aby bylo docýleno kvalitního zdravého lesa

Úklid klestu - v nepřístupných místech ručním shazováním, jinak s využitím mechanizace na následné štěpkování

 

Likvidace invazivních druhů rostlin

Se znalostí biologie a rozšíření ivnazivních druhů, nabízím nejůčinnější kombinaci jejich likvidace mechanickým kosením a chemického postřiku. U některých druhů může likvidace probíhat i několik let. Hlavní druhy které jsou v ČR nejvíce rozšířeny:

Křídlatka japonská, Křídlatka Sachalinská, Křídlatka česká

Bolševník velkolepý, Netýkavka žlaznatá, Lupina mnoholistá, Šťovík alpský 

 

Činnost odborného lesního hospodáře (OLH)

Jak ukládá Lesní zákon, vlastník lesa je povinen hospodaření v lesích zajišťovat v součinnosti s OLH.Tuto funkci Vám na základě zkušeností a udělené licence mohu zajistit. Nabízím pečlivý přístup s ohledem na to, co vlastník od lesa očekává a návrh zásahů dle potřeb lesa, které odpovídají zákonným předpisům. Součástí je samozřejmě vedeni lesní hospodářské evidence, kterou vlastník každoročně předkládá.